Algemene verkoop- & leveringsvoorwaarden

DESSO Asteranne 2946 2055 Custom Rug Organic 221005 120659

Algemene verkoop- & leveringsvoorwaarden Hacotec Oss BV (versie 01-01-2017)
Algemeine Verkauf- & Lieferbedingungen Hacotec Oss BV (Ausgabe 01-01-2017)
General terms of sales & delivery Hacotec Oss BV
(issued 01-01-2017)
  
1. Alle genoemde prijzen zijn af werk & ex BTW
Alle Preisen sind ab Werk & ex Mwst
All prices mentioned are ex works & ex VAT


2. Facturen dienen netto voldaan te worden binnen 30 dagen ná de factuurdatum; tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anderszins overeengekomen tussen Hacotec Oss BV en de opdrachtgever. Wanneer voor de opdrachtgever uitstel van betaling of faillissement is aangevraagd, worden de aanspraken van Hacotec Oss BV onmiddellijk opeisbaar
Fakturen werden innerhalb 30 Tagen nach dem Fakturdatum bezahlt, netto; außer explizit schriftlich anders vereinbart zwischen Hacoetec Oss BV und den Auftraggeber. Im Falle von Anfrage von Zahlungsaufschub oder Bankrott, sind die Ansprüche von Hacotec Oss BV direkt forderbar
Invoices have to be paid within 30 days after date of invoice, net; unless otherwise agreed between Hacotec Oss BV and the principal in a explicitly written statement. In case of filing postponement of payment or bankruptcy of the principal/buyer, the claims of Hacetec Oss BV will be immediately effective
 
3. Hacotec Oss BV behoudt zich het recht voor om een tussentijdse wijziging van collectie en prijs door te voeren
Preisen und Kollektion können zwischenzeits von Hacotec Oss BV geändert werden
Hacotec Oss BV has the right to change collection and prices in due course
 
4. Prijsopgaves door Hacotec Oss BV hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Prijsopgaves zijn zonder BTW, tenzij anders aangegeven. Prijzen zijn af werk; er kunnen verpakkings- & handelingskosten gerekend worden
Preisaufgaben von Hacotec Oss BV sind gültig für 30 Tagen, außer anders angegeben. Preisaufgaben sind ohne Mwst, außer anders angegeben. Preisen sind ab Werk; Verpackungs- & Handlingskosten können berechnet werden
Quotes issued by Hacotec Oss BV are valid for a period of 30 days, unless indicated differently. Prices in quotes exclude VAT, unless indicated differently. Prices are ex works; packing & handling can be charged
 
5. Eerste leveringen aan nieuwe klanten zijn tegen vooruitbetaling
Erstlieferungen an Neukunden sind gegen Vorauskasse
First deliveries to new clients are to be pre-paid
 
6. Afhaling of transport van de goederen vindt plaats in overleg met de opdrachtgever
Abholung oder Transport der Waren wird übereingekommen zwischen Hacotec Oss BV und der Auftraggeber
Mode of forwarding will be agreed upon by Hacotec Oss BV and the principal
 
7. Voorbeeld-stalen dienen als voorbeeld voor de geleverde waren; geleverde waren kunnen daarvan afwijken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen
Vorbild-Muster sind ein Vorbild für die gelieferte Waren; die gelieferte Waren können abweichen, außer ausdrücklich anders übereingekommen
Samples are shown or issued as a guidance for the appearance of the delivered goods; features of the delivered goods may differ from the sample, unless otherwise explicitly agreed
 
8. Hacotec Oss BV garandeert dat de geleverde goederen vrij zijn van gebreken – met betrekking tot ontwerp, materiaal en fabricage - gedurende een periode van drie maanden vanaf leverdatum.
Garantie vervalt als de gebreken veroorzaakt zijn door verkeerd gebruik
Hacotec Oss BV garantiert das die gelieferte Waren fehlerfrei sind – in Design, Material und Herstellung - für drei Monaten nach Lieferung. Die Garantie verliert ihre Wirkung bei falscher Anwendung der Waren
Hacotec Oss BV guarantees that the delivered goods are free of defects – in design, material and manufacture - for a period of three months after the delivery. The guarantee does not apply if the damage is caused by incorrect treatment
 
9. Hacotec Oss BV is niet aansprakelijk voor schades en kosten die direct of indirect voortkomen uit gebreken van de door Hacotec Oss BV geleverde goederen
Hacotec Oss BV is nicht haftbar für Schaden und Kosten die direkt oder indirekt aus Fehler der von Hacotec Oss BV gelieferte Waren folgen
Hacotec Oss BV is not liable for damage or costs as a direct or indirect result of defects in the goods supplied by Hacotec Oss BV
 
10. De koper/opdrachtgever moet de geleverde waren inspecteren op:
Kwaliteitsnaam/-nummer, kleur, afmeting, aantal, kwaliteit
Tekortkomingen dienen binnen 8 dagen na levering te worden gemeld aan Hacotec Oss BV. Aanspraken van Hacotec Oss BV op de koper/opdrachtgever uit eerdere orders, kunnen niet opgeschort worden in geval van een geconstateerde tekortkoming
Der Kaufer/Auftraggeber soll prüfen ob die gelieferte Waren übereinstimmen mit der bestelten Qualität: Qualitätsname/-Nummer, Farbe, Maß, Zahl, Qualität
Mängel sollen innerhalb 8 Tagen nach Lieferung gemeldet werden bei Hacotec Oss BV. Ansprüche von Hacotec Oss BV auf den Kaufer/Auftraggeber aus früheren Aufträge, werden nicht verschoben im Falle von einem konstatierten Mangel
The buyer/principal has to inspect the supplied goods in regard to: quality name/-number, colour, size, quantity, quality
Defects have to be reported to Hacotec Oss BV within 8 days after delivery. In case of an established defect, claims of Hacotec Oss BV on the buyer/principal based on previous orders cannot be suspended
 
11. Overmacht. Hacotec Oss BV is vrijgesteld van zijn verplichtingen krachtens de leveringsovereenkomst, indien nakoming daarvan wordt verhinderd of vertraagd door overmacht waaronder valt te verstaan: stormschade, stakingen, terreurdreigingen, etc
Übermacht. Hacotec Oss BV ist befreit von seinem Pflichten laut Lieferbedingungen im Falle von Umstände verursacht durch Übermacht. Darunter wird verstehen: Sturmschaden, Streich, Terrordrohen, unz.
Force majeur. Hacotec Oss BV is freed of his obligations to deliver as agreed, in case of circumstances that are caused by force majeur. Under which is understood: storm damage, strike, threat of terror, etc.
 
12. Bij aansprakelijkheidstelling van Hacotec Oss BV door een derde partij, wordt het bedrag dat hieruit kan volgen gelimiteerd door de hoogte van het bedrag uit de onderhavige door Hacotec Oss BV uit te voeren opdracht.
In case of liability of Hacotec Oss BV by a third party, the amount of the liability is limited by the amount stated in the order given to Hacotec Oss BV on which the claim of liability is based.
Im Falle von Haftung von Hacotec Oss BV, wird den Anspruch limitiert durch die Höhe des Betrages aus dem zugrunde liegenden Vertrag.
 
13. De overeenkomst tot koop of opdracht tussen Hacotec Oss BV en de koper/opdrachtgever valt onder het bereik van het Nederlandse recht; met uitsluiting van enig ander recht
Die Vereinbarung zum Kauf oder zur Lieferung zwischen Hacotec Oss BV und der Kaüfer/Auftragsgeber wird ausschliesend durch ein Niederländisches Gericht beurteilt
The agreement of sales & delivery between Hacotec Oss BV and the buyer/principal will be governed by Dutch law, and by Dutch law alone

Hacotec Oss BV (3) Hacotec Oss BV (3) Hacotec Oss BV (3)

Meer weten?

Bel of mail ons voor advies. Onze experts adviseren u graag over de ruime keuze aan materialen, afwerkingen en toepassingen van karpetten, stalen en projectstoffering.